PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Monday, October 11, 2010

* شباهتهای گوز و آخوند

1: پر سرو صدا و بی خاصیتند.
2: هنگام خروجشان معمولن نیم خیز می شویم.
3: باعث سرگرمی عوام و عامل سرافکندگی عقلا هستند.
4: خاستگاه انقلابی دارند.

5: همواره در جهت وزش باد حرکت می کنند.
6: طرف مقابل را مجبور به سکوت می کنند.
7: با شکم و زیر شکم در ارتباطند.
8: هنگام ورودشان احساس سنگینی و هنگام خروجشان احساس سبکی می کنیم.
9:اگر بیش از اندازه نیرو بگیرند به همه جا گند می زنند.
10: رهرو راه "ان بیا" هستند.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin