PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Tuesday, November 01, 2005

*
به نام اهورا مزدا ایزد پاک ایران زمین
وبه نام مردم زجر کشیده و قهرمان ایران
بر مسلخ عشق جو نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گرعاشق صادقی، ز مردن مهراس
که مردار شود هر آنکه او را نکشند

اینجانب فرزند کوچک این سرزمین اهورائی، مبارز بی ادعای راه رهائی از شر اهریمن صفتان، مهرداد لهراسبی که مدت شش سال و شش ماه می باشد که درعین ناجوانمردی به جرم حق طلبی و آزاداندیشی و آزادیخواهی برای همه مردم و به علت اعتراض به سرکوب و اعدام و حبس آزادیخواهان و آزاد اندیشان این سرزمین در طی 27 سال حکومت استبدادی آخوندی در ایران، در حاشیه قیام مردمی و حق طلبانه 18 تیر ماه 1378 خورشیدی که دانشجویان و مردم ایران زمین برای اعتراض به حکومت توتالیتر آخوندی و خواستن رفراندم و رای گیری برای نوع حکومت در ایران که خواست تمامی مردم ایران به جز حاکمان ظالم و طرفدارانشان که کلا بیست درصد از جمعیت ایرانیان هم نمی شوند ولی با بوق و کرنا و ابزار تبلیغاتی در دست خود ، مخالف این امر بوده و هستند ، مرا در طی این تظاهرات مردمی و دانشجوئی بازداشت کرده و بر اثر خشم و نفرت خود به موج حق طلبی مردم که ما را یعنی چند نفر از بازداشت شدگان را به احکام ظالمانه اعدام و سپس با دو درجه تخفیف بر اثر فشار افکارعمومی و افکار جهانی وسازمانهای مدافع حقوق بشر ، به پانزده سال حبس محکوم کرده اند ولی اکنون من با بیماریهای حاد و شدید در قسمت زانوی چپ ، ریه! ها و لثه ها و دندانها و به تازگی متوجه شده ام که غده ای در قسمت چپ پائین سر و نزدیک گردن من بوجود آمده که ممکن است غده ای سرطانی باشد .

لذا پس از درخواست من از مسئولین زندان و یا بهتر است بگوئیم تبعیدگاه کرج با مرخصی استعلاجی من موافقت نشده و اگر تا چند ماه دیگر در اثر بیماریهای شدید از پا افتادم این را از چشم مسئولین قوه قضائیه بخصوص قاضی مرتضوی جنایتکار می دانم که همیشه در طی این مدت با مرخصی ما زندانیان سیاسی و آزادی ما مخالف بوده و هست .
به امید آزادی ایران وایرانیان از دیکتاتوری - مهرداد لهراسبی زندان رجائی شهر کرج
تاریخ 10/8/1384
منبع: پيك ايران


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin