PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Sunday, February 22, 2004

* قرارداد تركمن چاي و روزي كه ايران بخش ديگري از خاك اصلي خود را از دست داد.

22 فوريه 1828، پس از چند روز مذاكره، با ميانجگيري انگلستان ـ رقيب استعماري روسيه در فلات ايران ـ در روستاي تركمن چاي قرار دادترك مخاصمه ايران و روسيه به امضاء رسيد كه برپايه آن، وطن ما قسمتهاي ديگري از قلمرو خود را از دست داد و رود ارس مرز ايران و روسيه تعيين شد.
طبق اين قرارداد كه مورخان ايراني آن «ننگين » نوشته اند، نخجوان و ايروان از ايران جدا شدند. ارتش ايران با همه ضعف آموزش و تجهيزات از ايروان جانانه دفاع كرد. از زمان تاسيس كشور ايران تا آن روز، قفقاز جنوبي گوشه اي از خاك اصلي ايران بود. جنگ دوم ايران و روسيه از سال 1835 آغاز شده و سه سال طول كشيده بود. نخستين جنگ ايران و روسيه با قرار گلستان در 1813 پايان يافته بود. اين دو جنگ ضعف نظامي ـ اداري، نا آگاهي رجال وقت از ديپلماسي اروپايي، بي خبري از تحولات و رويدادهاي روز و ناتوان بودن از تحليل آنها و نيز ضعف روانشناسي، بي خيالي و داشتن مشغله هاي فرعي گردانندگان كشور را ظاهر ساخت و تهران را به ميدان بازي اروپائيان مبدل كرد.
همه تلاش انگلستان اين بود كه روسها در ايران نفودي بيش از خودشان به دست نياورند و افغانستان حائل ميان متصرفات دو قدرت باشد. قراردادهاي گلستان و تركمن چاي و قرارداد تخليه هرات نتيجه سوء حكومت 131 ساله قاجارها بر ايران بشمار مي رود. هرات پس از ساسانيان به خود عنوان پارسي بان (پارسي وان) داده بود و به پاسداري از زبان فارسي و فرهنگ و تمدن ايراني پرداخته بود.
معلومات عمومي

هفته پيش كمي اوضاع قاراشميش شده بود. يك كمي كار شركت, يك كمي اوضاع و احوال پدرم, و از همه بيشتر مسابقات پسرم برام وقت سر خاروندن نمي گذاشت, چه برسه به اينكه بخوام به آبنوس جونم برسم. :) ميگم جونم تا از دلش در بيارم. شايد اينطوري از بابت بي توجهي كه بهش كردم منو ببخشه. ;)

امروز عصري رفته بودم براي خونه خريد بكنم. نزديك ساعت 9 شب بود و سوپرماركته ميخواست ببنده. من خريدم را كرده بودم و پولش را با كارت بانكي پرداخته بودم. نزديك درب خروج, روي قبضي كه صندوقداره به دستم داده بود ديدم نوشته 5985 كرون. دود از كلم پاشد. من همش 598 كرونو نيم خريد كرده بودم! رفتم سراغش. گفت برو دم اطلاعات به مسئولش بگو آن به كارت رسيدگي ميكنه. چون دمدماي بستن بود, دوتا مأمور امنيتي سوپرماركت آنجا ميچرخيدن كه نكنه كسي يا كساني بخوان به قصد دزدي صندوقها دست به كاري بزنن. يكيشون ميخ من شده بود كه چرا با وجودي كه خريدم را كردم بيرون نميرم. رفتم دم اطلاعات و با خانمي كه آنجا كار ميكرد در مورد اشتباهي كه شده صحبت كردم. خانمه اينقدر دست و پا چلفتي بود كه مأموره بيشتر شك كرد. آمد كنارم و چارچشمي منو ميپاييد. بهش گفتم: من متأسفم كه تو در امتحان ورودي دانشگاه پليس قبول نشدي, ولي اين دليلي نميشه كه تو بخوايي با چشمات منو بخوري. آقا به تريژ قباش بر خورد. آمد جلوتر و گفت: به من احانت كردي و من الان زنگ ميزنم پليس بياد. بهش گفتم: تو كه داري زحمت ميكشي به نخست وزيرم بگو بياد. چشمتون روز بد نبينه در عرض 10 دقيقه چهارتا پليس آمدند و من كه هنوز در حال چك و چونه با خانم اطلاعاتچي بودم را خواستند كه دنبالشون برم اطاق انتظامات. يك ساعتي باهاشون دعوا مرافه كردم, بعد ازم عذرخواهي كردن و ولم كردن. پولمم بهم برگردوندن. اينم يكشنبه شب بنده :)


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin