PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Friday, January 30, 2004

* «پرو دو» باني سوسياليسم ليبرتارين

29 ژانويه سال 1844 با انتشار كتاب « تعريف مالكيت » به زبان فرانسه در پاريس، جهان داراي يك فرضيه پرداز سوسياليست تازه شد كه «مورخان» انديشه هاي او را بي ثاتير در انقلابات سال 1848 اروپا ندانسته اند. وي، «پير ژوزف پرودو» است كه در سال 1809 به دنيا آمد و در سال 1865 از اين دنيا رفت. «پرودو» كه يك روزنامه نگار و در عين حال از بانيان آنارشيسم اروپايي است عقيده دارد كه زيان سياسي انباشت ثروت در دست افراد عمدتا هنگامي آغاز مي شود كه از آن به صورت "ابزار قدرت" سوء استفاده شود و ثروتمند بخواهد با اين ابزار بر پايه منافع خود در سياست مداخله كند و افراد مورد نظر را وارد حكومت سازد كه اگر به نتيجه برسد بر تضاد طبقاتي در جامعه خواهد افزود و فشار بر كارگر و مصرف كننده افزون خواهد گشت و حالت خصومت نادار و دارا از صورت پنهان به آشگار تبديل خواهد شد كه در موارد بسيار به ايجاد انفجار در جامعه منجر خواهد گرديد.
«پرودو» گويد كه مردم نادار كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند چشم ديدن ثروتمندان مخصوصا آنان را كه ثروتشان باد آورده است ندارند و با كوچكترين فرصتي بر ضد آنان اقدام مي كنند و مشاهده خشونت در انقلابها عمدتا به همين سبب است.
«پرودو» براي پيشرفت جامعه خواستار «آزادي انديشه و عملي ساختن آن و استفاده از استعداد» است. او گويد كه اين، حق يك فرد است كه در طول عمر خود استعدادش را به كار اندازد. محروم کردن فرد و يا افراد از سه عنصر آزادي انديشه، آزادي عمل و زادي بكار گيري استعداد باعث طغيان خواهد شد كه او از اين طغيان حمايت كرده است که تعبير به آنارشيست بودن او شده است.
مورخان پرودو را باني «سوسياليسم ليبرتارين» مي دانند، زيرا كه معتقد است كه در يك نظام سوسياليستي هم، مردم بايد آزادي انديشه و عمل داشته باشند تا جامعه رشد كند و به اين ترتيب با «انحصار انديشه» و كنترل استعداد مخالفت كرده است. وي از هواداران محدود بودن اختيارات دولتها است که اصل ديگري از اصول آنارشيسم است.
كتاب هاي «فلسفه فقر» ، «تئوري سياسي» ، «اهميت عدالت اجتماعي» ، «اقتصاد متضاد» و «انقلاب به خاطر تامين و بسط عدالت» ساير تاليفات پرودو هستند. مترجمان انگليسي آثار پرودو عناوين كتابها را اندكي تغيير داده اند، از جمله عنوان كتاب «تعريف مالكيت» را «ماهيت مالكيت» و عنوان كتاب انقلاب به خاطر تامين و بسط عدالت را «انقلاب مشروع» نوشته اند. نوشته هاي او زمينه جامعه شناسي و اقتصاد سياسي هم دارند. پرودو از هواداران سنديكايي شدن صنوف و تشكيل اتحاديه هاي كارگري است.
منبع: معلومات عمومي

يك ويروس (كرم)جديد بنام Mydoom از طرف دوستان كرمكي روي شبكه اينترنت فرستاده شده. اگر با پسوند Mydoom براتون نامه آمد بازش نكنيد!! اين كرم دسترسي به شبكه اينترنت را براي كاربران بلوكه مي كنه و راه را براي دستيابي هكرها به اطلاعات شخصي باز مي كنه.

امروز پسرم قراره توي مدرسه عكس بگيره. ديروز براش وقت سلموني گرفته بوديم كه طبق معمول يادش رفت! ديشب بهش گفتم, حالا كه وقت سلمونيت رو از ياد بردي, بيا تا خودم موهات را كوتاه كنم(سلموني يكي از شغلهايي است كه خيلي دوست دارم:)). گفت: پنجاه كرون ميگيرم ميذارم موهام رو كوتاه كني! كلي چك و چونه زدم, آخرشم مجبور شدم قبول كنم پنجاه كرون بدم. وقتي موهاش را كوتاه كردم و دوش گرفت. آمد جلوي مامانش و گفت: من چقدر خر بودم كه نگفتم 100 كرون. مطمئنم باب(بابا) ميداد!


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin