PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Saturday, December 06, 2003

*
ايران كه بودم, ميگفتن آهنگهاي ابي را وقت رانندگي نبايد گوش داد, چون صداش طوري است كه آدم را تحريك ميكنه تا بيشتر از معمول سرعت برونه! راست يا دروغش را نميدونم, ولي اين داستان باعث شده ناخودآگاه در موقع رانندگي اگر صداي ابي پخش ميشه, من همش به كيلومتر نگاه كنم.
اصولاً من سرعت را دوست دارم و خودم كه هستم سرعت ميرم, و يكجورايي گواهينامه ام دائماً در معرض خطر هست. چندين سال هم هست كه ميخوام يك "راديو پليس" براي ماشينم بخرم, ولي پشت گوش ميندازم. شايد بد نباشه اول "راديو پليس" را تعريف بكنم؟!! يك دستگاهي گيرنده غير قانوني است, ولي داشتنش باعث ميشه از وجود پليس در جاده با خبر بشي و خوب بلطبع سرعتت را به حد مجاز تقليل ميدي.
پشت گوش انداختنم روي حساب اينكه حوصله غر غر عيال را ندارم. هر دفعه صحبت از "راديو پليس" و فوايدش را ميكنم, فوري طلاق ميخواد و منو هزارتا تهديدهاي جور و واجور ميكنه! تابع قانون و مقرارتتر از عيال من تابحال نديدم! بگذريم..
گوش آخوند كر تا حالا در رابطه با گير افتادن شانس آوردم, يا خودم بموقع ماشين پليس را ديدم, يا اينكه ماشينهايي كه در جهت مخالف ميرونن با نوربالا و پايين كردن خبر دادن كه پليس كنترل هست!
يك چيز ديگه كه عيال هميشه غرش را سرم ميزنه لجبازي كردن من هست. حالا ميگم چرا.
امروز داشتم براي خودم توي اتوبان 140 كيلومتر در ساعت رانندگي ميكردم. قانونيش در سوئد 110 كيلومتر است. اگر صبح زود يا شب باشه تندتر از 140 هم ميرم, ولي براي وسط روز 140 كافي هست, چون تا اين حد سرعت فقط جريمه نقدي داره, و بالاتر اگر بروني گواهينامه را بستگي به مقدار سرعت از يك ماه تا شايد چند سال توقيف ميكنن.
داشتم ابي گوش ميكردم و چپ و راست هم به كيلومترشمار نگاه ميكردم كه بالا نزنه. چشمم را يك لحظه انداختم به آينه پشت كه ببينم كسي پشتم نباشه, كه ديدم اي دل غافل يك ماشين پليس داره پشت سرم مياد. فاصلش باهام 30 متر بيشتر نبود. نگاه كردم به كيلومترم ديدم 137 كيلومتر را نشون ميده. همينطور به پليس نگاه ميكردم و به راهم با همان سرعت ادامه ميدادم. اون هم پشتم مقداري آمد و يكجا ديگه چراغ ايستش را روشن كرد. زدم كنار اتوبان و موتورماشين را خاموش كردم. راننده پليس آمد جلو و سلام و احوالپرسي كرد و گواهينامه ام را خواست. دادم دستش.
گفت: تو هر چند مدت عادت داري آينه عقب را نگاه كني؟
گفتم: هر 10 ثانيه يكبار.
گفت: من 3800 متر هست دارم پشت سرت ميام, و با سرعتي كه تو داشتي بايد حدود 7 بار من را ديده باشي؟!!
گفتم: راستش بيشتر هم ديدم, چون ميدونستم دارم سرعت ميرم و تو هم پشت سرم ميايي!
گفت: چرا من را ديدي سرعتت را كم نكردي؟
گفتم: آدمي كه خطا كرد بايد پاش وايسه!
گفت: از ماشين پياده بشو و بيا توي ماشين من. رفتم توي ماشينش و نشستم.
گفت: توي اين دستگاه فوت بكن. (براي كنترل الكل) فوت جانانه اي كردم.
گفت: مست هم نيستي, پس چطوري باز با سرعت بالا به راهت ادامه دادي؟!
گفتم: من كه عرض كردم, آدم كه خطا ميكنه بايد پاش وايسه. بعد هم گفتم اين اولين باري هست كه گير پليس مي افتم.
گفت: تو معمولاً سرعت ميري؟
گفتم: سوألت كمي بي مورد هست, ولي جواب ميدم. بعله!
گفت: اين دفعه نديد ميگيرم و جريمت نميكنم, ولي دفعه ديگه ديدي پليس داره دنبالت مياد سرعتت را كم كن. پليس براي يك لحظه سرعت رفتن جريمه نميكنه, اگر به سرعت رفتن ادامه بدي جريمه ميشي.
گفتم: خيلي ممنون. بعد پرسيدم حالا چقدر جريمم بود؟
گفت: دستگاه اندازه گيري كمي از سرعت واقعيت كمتر نشون ميده, و طبق اين 129 كيلومتر سرعتت بوده و جريمت ميشد 1200 كرون. تشكر كردم و از ماشينش پياده شدم.
عصري رفته بودم خريد براي خونه. دم در فروشگاه يك پيرمرد ايستاده بود و براي صليب سرخ اعانه جمع ميكرد. 200 كرون انداختم توي صندوقش. خيلي خوشش آمد و كلي تشكر كرد. بهش گفتم قابلي نداشت بازم 1000 كرون جلوئم!! نفهميد منظور من چيه, و يك قيافه اي گرفته بود كه يعني متوجه شده , و گفت خوش باشي! امسال سال بدي بود هم يكبار جريمه كمربند شدم , هم اينكه توي كنترل سرعت گير افتادم, هر چند بخشيدنم.
راستي اين لينك را نگاه بكنيد و ببينيد شركت هوندا براي ماشينش چقدر تبليغ قشنگي درست كرده.


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin