PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Wednesday, July 02, 2003

* سرخوردگي و خستگي مردم ايران از اسلام سياسي، از ديد يک روزنامه فرانسوي
در يکي از شيک ترين گالريهاي تهران که زيبا ترين فروشگاههاي ايران در آن قرار گرفته است و رستورانهاي Fast Food، رستورانهايي که غذا را به سبک غرب سرپايي تحويل مشتريان مي دهند، زني بلندگو به دست با صداي لرزان مي گويد: خواهران، حجاب اسلامي را رعايت کنيد. در ميان صدها خانم و دختر جواني که در راهروهاي گالري قدم مي زنند، توجه چنداني به هشدارهاي زن بلندگو به دست ندارند. زلفهاي رنگ شده و بي رنگ نه تنها از زير روسريهاي ابريشمي که سر خورده اند و پايين افتاده اند ديده مي شود، بلکه برخي روسريها را مانند زيبا ترين دختران غرب بر شانه انداخته اند. پسراني که شيک ترين تي شرتهاي غرب را بر تن دارند، گاهي در کنار دختران مشغول قدم زدن هستند و گاهي دورتر لبخندي بر لب مي آورند و گاهي نيز يواشکي دست دوست دختر خود را در دست مي فشارند.
برونو فيليپ پس از شرح مشاهداتش در تهران در روزنامه لوموند مي نويسد: ادامه ....


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin