PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Tuesday, July 08, 2003

* تحصن جوانان دانشجوی ايرانی در سوئد تحت عنوان "دانشجويان برای دمکراسی در ايران" در حمايت از دانشجويان معترض در داخل ايران در مقابل پارلمان سوئد از دوشنبه پيش آغاز شده. چهار نفر از آنها از جمله شميم شاعر و هنرمند ايرانی مقيم استکهلم نيز در اعتصاب غذا بسر ميبرند. شميم در روز زن در ماه مارس گذشته در اعتراض به پايمال شدن حقوق زن در ايران در مرکز شهر استکهلم موهای خود را در ميان اجتماع کنندگان از ته تراشيد که اين اقدامش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. جوانان متحصن با جمع آوری صدها امضای دانشجويی از وزير امور خارجه, پارلمان و دولت سوئد ميخواهند که دولت ايران را حامی تروريسم و ايران را کشوری نا امن اعلام کرده و به جمهوری اسلامی فشار وارد کرده تا دانشجويان دستگير شده در ايران را آزاد کنند. آنان همچنين خواستار حمايت رسمی دولت سوئد از جنبش آزاديخواهانه دانشجويان در ايران هستند. "زمان دانيال" سخنگوی اين جوانان اعلام کرده است که تا روز 9 جولای (18 تير) به تحصن ادامه خواهند داد و در روز 18 تير به تظاهرات گسترده ای که در استکهلم در حمايت از جنبش 18 تير و دانشجويان در ايران در تدارک است خواهند پيوست.
منبع خبر
روزنامه رسالت هم خبر داده ...


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin