PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Saturday, July 05, 2003

* يار دبستانى من و خالق آن منصور تهرانى با همكارى خوان كارلوس از بوليوى جهت پشتيبانى از جنبش دانشجويى در ايران
من حدود 80 ترانه ساخته ام، بعضی از آنها به نظر خودم به لحاظ ادبی و انسجام کلام از شعر "يار دبستانی" بسيار قويتر هستند. اما همه آنها يک طرف، يار دبستانی يک طرف". چرا؟" چون به سرود آزادی دانشجويان تبديل شده است، اين باعث افتخار من است.

منصورتهرانی برای دفاع از مبارزات دانشجويان ايران در تحصنی که ايرانيان دمکرات و آزاديخواه در شهر گوتنبرگ سوئد از سه شنبه 10 ژوئن آغاز کردند، شرکت کرده است. در راه پيمايی 18 تير او خود اين سرود را که امروز ورد زبان دانشجويان است خواهد خواند. متن سرود در نسخه های متعدد بين جمعيت تظاهر کننده و راهپيمايان پخش خواهد شد تا تهرانی را برای رساندن صدای دانشجويان و مردم ايران به گوش مردم سوئد ياری دهند.
سايت روشنگري


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin