PERSIAN WEBLOG

آبنوس             .من از ادراک خويشتنم.  تو از ادراک خويشتنی.  ما از ادراک خويشتن خويش

My Facebook   ::   صـحـنـه   ::     معلومات عمومي   ::   RSS feed   ::   RSS feed   ::  نـامــه  ::  

Monday, December 30, 2002

* سرود پيوستن

بايد كه دوست بداريم ياران!
بايد كه چون خزر بخروشيم.
فريادهاي ما اگر چه رسا نيست
              بايد كه يكي شود
بايد تپيدن هر قلب اينك سرود,
بايد سرخي هر خون اينك پرچم,
بايد كه قلب ما
              سرود ما و پرچم ما باشد
بايد در هر سپيده البرز
              نزديكتر شويم
              بايد يكي شويم
اينان هراسشان زيگانگي ماست
بايد كه سر زند
            طليعه خاور,
                        از چشمهاي ما
بايد كه لوت تشنه
              ميزبان خزر باشد
بايد كوير فقر
از چشمه هاي شمالي, بي نصيب نماند
بايد كه دستهاي خسته بياسايند
بايد كه سفره ها همه رنگين
بايد كه خنده و آينده, جاي اشك بگيرد
بايد بهار,
         در چشم كودكان جاده ري,
              سبز و شكفته و شاداب
بايد بهار را بشناسند
بايد"جواديه"بر پل بنا شود
پل
         اين شانه هاي ما
بايد كه رنج را بشناسيم
وقتيكه دختر رحمان,
              با يك تب دوساعته مي ميرد
بايد كه دوست بداريم ياران!
بايد كه قلب ما
              سرود و پرچم ما باشد.
شعر از زنده ياد خسرو گلسرخي
هنوز زمان, زمان شاه بود. تلويزيون داشت مراسم دادگاه خسرو گلسرخي و بقيه يارانش رو نشون ميداد, اونموقع من بچه بودم. براي شما هم حتماً اين حالت ميشه كه بعضي اتفاقات گذشتتون رو شايد مبهم, ولي به هر صورت يادتون مياد. يادمه مهمون داشتيم. بابا و مامانم اونشب بعد از پخش دادگاه از تلويزيون, سر چنين و چنانش بحث كردن و آخرش با مهمونامون حرفشون شد. شايد همون جر و بحث ها بود كه باعث شده من خاطره اش توي مغزم حك بشه, وگرنه در حالت عادي دعوا توي خونه جائي نداشت. سالها بعد 1984 يا 85 بود, يكي از بچه هاي چپي فيلم دادگاه رو اينجا(سوئد) داشت و برام گذاشت. ديدن اون فيلم واسه من از دو جهت خوب شد. اول اينكه به بزرگي مرام گلسرخي و يارانش بيشتر واقف شدم و احترام خاصي براش قائل هستم و دوم اينكه ديالوگ اون شب دعوا رو بهتر به خاطر آوردم.
يادمه بابام با شوهر خالم حرفش شده بود, همون خاله ام كه قبلاً تعريفش رو كردم. شوهر خالم گفته بود اگر بجاي مصدق, گلسرخي بود نميذاشت مملكت دوباره دست شاه بيفته(يا يه چيزائي توي اين مايه ها). اينو كه گفت بابام يك دفعه منفجر شد و هر چي از دهنش در آمد نثار شوهر خالم كرد. من هاج و واج به بابام نگاه ميكردم, يكي اين ميگفت يكي اون جواب ميداد. و هيچكدوم هم حاضر نبودن از خر شيطون پائين بيان. مامان و خالمم بعد از اينكه ديدن نميتونن شوهرشون رو ساكت بكنند, سر اينكه چرا شوهر تو احترام شوهر منو نگه نميداره با هم دعواشون شد. توي اون روزگار من يكي يك دونه بودم و خوشبختانه خالم هم نازا بود وگرنه شايد دعوا به بچه ها هم سرايت ميكرد. بعد از كلي بگو مگو خاله و شوهر خالم پاشدن كه برن و گفتن ديگه نه ما نه شما. چند وقتي گذشت خالم چون منو خيلي دوست داشت گه گاه زنگ ميزد خونمون و به مامانم ميگفت گوشي رو بده فلاني(يعني من) ميخوام صداشو بشنوم. بعد كلي پاي تلفن ميگفت روحم داره واسه ديدنت پر ميزنه كاشكي زبون عموت( منظورش شوهر خودش بود) لالموني ميگرفت و كار به اينجا نميكشيد و ميگفت يكي هم لارضا خدا نمياد ميونجي گري كنه! آخر سرم ماچائي بود كه تلفني حوالم ميكرد و ميگفت به مامانت نگي من گفتم عموت لالموني ميگرفتا يا كاشكي يكي واسطه ميشد, وگرنه همين دو كلام حرف منو مامانت ميكنه پيرن عثمون و ميگه پس ديدي حق با شوهرم بود. پنج/شش ماهي با هم قهر بودن و آخرسر شوهر خالم اومد پيش بابام و گفت كه حرفش اشتباه بوده و نيروهاي خارجي و عقب ماندگي سياسي ملت ايران عامل شكست مصدق شد نه بي كفايتي مصدق.
غرض از اينهمه روده درازي اين بود كه بگم سالها بعد, انقلاب 57 كه شد, باز چون رشد سياسي ملت به حد كافي نبود و رهبري هم نداشتيم. ملت فقط داد زدن شاه رو نميخوايم, كه خب از تاج و تختش رونده شد. ولي مسئله بعدش اين بود كه انگار هيچكس شعر << سرود پيوستن >> خسرو گلسرخي رو نخونده بود. براي اينكه هر گروهي سنگ خودش رو به سينه زد و حرف و وجود ديگري رو تحمل نكرد. بي تشكلي احزاب با يگديگر عاقبتش رژيم فعلي شد! حالا گفتم شما نسل امروز كه مشتاق به دگرگوني هستيد, حداقل شما ياد اين شعر باشيد و چه توي اين دنياي مجازي چه در دنياي خاكي كمتر به هم تهمت و افترا بزنيد و باهم متحد باشيد. اگر ما جهان سوم مونديم بخاطر اتحادي هست كه غربيا بين خودشون سر تقسيم منابع طبيعي ما دارن!
در پايان سال خوبي را براي همه شما آرزو دارم


HOME

2002                                                                 AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2003  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2004  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2005  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2006  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2007  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2008  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2009  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2010  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2011  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC
2012  JAN , FEB , MAR , APR , MAY , JUN , JUL , AUG , SEP , OKT , NOV , DEC

                                                                                                                 

Balatarin